Přijímací řízení

Přijímací zkouška:

Informace pro uchazeče a zákonné zástupce k průběhu přijímací zkoušky a odevzdání zápisového lístku

 1. Nejpozději 14 kalendářních dní před konáním I. kola přijímací zkoušky škola rozesílá uchazečům pozvánky.
 2. V den konání přijímací zkoušky uchazeč obdrží registrační číslo, pod kterým pak bude hledat celkové výsledky.
 3. Přijímací zkouška začíná vždy nejprve testem z matematiky (8:30) a potom se koná test z jazyka českého (10:50). Podrobné schéma naleznete na www.cermat.cz v části Jednotná přijímací zkouška.
 4. Pokud se uchazeč z vážných důvodů nemůže dostavit ke zkoušce, je povinen do 3 dnů po termínu konání zkoušky svou neúčast písemně omluvit řediteli školy. V případě uznání omluvy koná uchazeč zkoušku v náhradním termínu.
 5. Uchazeč také může být ze závažných důvodů z přijímací zkoušky vyloučen. V případě vyloučení uchazeči již nebude dána možnost využití náhradního termínu. Mezi závažné důvody patří např. napovídání, opisování, použití nepovolených pomůcek, opakované hlasité rušení zkoušky.
 6. Uchazeči čtyřletého oboru budou na konci jednotné zkoušky požádáni, aby si, pro případ přijetí ke studiu, zvolili druhý cizí jazyk (F, N, R, Š) a jednu z estetických výchov (Hv nebo Vv).

Oznámení výsledků a odevzdání zápisového lístku:

 • CERMAT by měl zpřístupnit školám výsledky nejpozději v úterý 28. 4. 2020. Škola zveřejní výsledky nejdříve ve čtvrtek  30. 4. 2020 v 16 hodin na webových stránkách školy a ve škole ve vitríně vedle ředitelny.
 • Přijatým uchazečům se neposílá rozhodnutí o přijetí, rozhodnutí se posílá pouze uchazečům nepřijatým. Rozhodnutí posíláme poštou nebo datovou schránkou (pokud zákonný zástupce má osobní datovou schránku). Na poště se rozhodnutí ukládá po dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené.
 • Každý nepřijatý uchazeč má právo na podání odvolání. V případě, že budete chtít odvolání podat, tak nejprve vyčkejte na doručení rozhodnutí a doporučujeme také nejdříve zavolat do školy, abyste zjistili aktuální situaci při odevzdávání zápisových lístků. Odvolání je nutno podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
 • Přijatý uchazeč musí řádně vyplněný zápisový lístek odevzdat do 10 pracovních dnů, tj. do 18. 5. 2020. Zápisový lístek musí být podepsán uchazečem i zákonným zástupcem. Pokud ve stanovené lhůtě nebude zápisový lístek odevzdán, ruší se právní účinky rozhodnutí o přijetí a uchazeče již nelze přijmout.
 • Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou. Zpětvzetí zápisového lístku je umožněno pouze v případě, že uchazeč byl na jiné škole přijat na základě odvolání.
 • Pro zákonné zástupce přijatých uchazečů bude zorganizována úvodní schůzka na konci června, kdy se seznámí s budoucím třídním učitelem a organizací adaptačního pobytu, který je zpravidla 2,5 denní a proběhne hned na začátku září 2020.