Přijímací řízení

Logo Moravskoslezského kraje

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – JAK POSTUPOVAT?

JSEM MEZI PŘIJATÝMI A CHCI K VÁM NASTOUPIT

Pokud jste rozhodnuti, máte od zveřejnění rozhodnutí 10 pracovních dnů na to, abyste nám přinesli zápisový lístek. Moc Vás však prosíme, abyste to udělali co nejdříve, abychom věděli, kolik míst nám zbývá pro ty, kteří skončili pod čarou.

Zápisový lístek odevzdejte nejpozději ve středu 2.6.2021.

JSEM MEZI PŘIJATÝMI A NECHCI K VÁM NASTOUPIT

Žádáme Vás, abyste nám tuto skutečnost co nejdříve sdělili. Na Vaše místo totiž můžeme vzít někoho z nepřijatých, kteří čekají na nové rozhodnutí.

NEJSEM MEZI PŘIJATÝMI

 Protože se většina z vás hlásí na dvě školy, je jisté, že ne všichni z přijatých nastoupí. Můžete tedy podat odvolání

 Hlavně nezapomeňte, že na podání odvolání máte 3 pracovní dny ode dne převzetí rozhodnutí o nepřijetí. Nemůžete ho podat dříve, než obdržíte rozhodnutí o nepřijetí (poštou nebo osobně). Pak budeme muset všichni čekat. Ředitel školy může vydat nová rozhodnutí až po shromáždění všech odvolání.  Důležité je, že místo každého z původně přijatých žáků, který nám neodevzdá zápisový lístek, můžeme přijmout někoho z tzv. odvolaných. Jakmile se dozvíme, že máme volné místo, okamžitě voláme tomu zájemci, který je na řadě, aby měl předběžnou informaci, že uspěl.

V případě, že budete přijati na druhou školu a u nás se ocitnete tzv. pod čarou, můžete na druhé škole odevzdat zápisový lístek a u nás podat žádost o vydání nového rozhodnutí. Pokud Vám vyhovíme, druhá škola vám zápisový lístek vrátí a vy ho následně můžete uplatnit u nás.

Pokud odvolání nebudete chtít podávat, přijďte si, prosím, pro rozhodnutí o nepřijetí osobně, nebo ho vyzvedněte na poště. Uděláte tak radost dalším, kteří se umístili pod Vámi. Nevyzvednuté rozhodnutí se považuje za doručené až po 10 dnech od oznámení o doručení a celou tu dobu musí ostatní čekat.

Formulář pro odvolání zde.

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Průvodce konáním JPZ zde

Jednotné přijímací  zkoušky

Organizační pokyny k jednotné přijímací zkoušce 

Vstup do školy 

Příchod do budovy školy pro účastníky jednotné přijímací zkoušky je bránou z Jesenické ulice, za obchodním domem Horal. Zde můžete i zaparkovat. Vchody z Dukelské ulice jsou uzavřeny. 

Vchod bude otevřen od 7:30 do 8:20 hod., aby nedocházelo k velkému shromažďování žáků. Do školy může vstoupit pouze uchazeč bez doprovodu rodičů apod. za splnění těchto podmínek: 

a) předloží potvrzení o negativním testu na covid-19. Informace k testování naleznete na této stránce. 

b) nevykazuje některý z těchto příznaků – zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztrátu čichu a chuti, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu/ucpaný nos, bolest hlavy 

c) respektuje hygienická pravidla, která platí ve škole a vychází z manuálu MŠMT.  

Umístění 

Číslo učebny, kde proběhnou didaktické testy z matematiky a poté z českého jazyka a literatury, naleznete na své pozvánce. Všechny učebny se nacházejí v 1. poschodí vpravo. 

Průběh  

Časy didaktických testů naleznete na pozvánce. O přestávce je nad uchazeči vykonáván pedagogický dohled. Uchazeč může opustit budovy školy, pokud si pro něho ke vchodu přijde zákonný zástupce. 

Nepřítomnost 

Nemůže-li se uchazeč dostavit ke zkoušce ze závažných důvodů (převážně zdravotních), informuje zákonný zástupce písemně ředitele školy, může i e-mailem. 

Výsledky přijímacího řízení 

Škola vyhlásí pořadí uchazečů pod evidenčním číslem na svých webových stránkách www.gymbru.cz a na informační tabuli pře budou školy nejdříve ve středu 19. května 2021. Evidenční číslo naleznete na své pozvánce. 

Volba předmětů 

Uchazeči o čtyřleté obory studia odevzdají při zkoušce formulář s volbou předmětů (druhý cizí jazyk a estetická výchova). Formulář byl přiložen u pozvánky. Ke stažení je i zde.

Informace a dotazy 

S dotazy se můžete obracet na zástupce ředitele školy Mgr. Antonína Zgažara, na tel. č.: + 420 604 830 283. 

Aktuální informace k jednotné přijímací zkoušce naleznete na www.gymbru.cz

Jednotné přijímací zkoušky – povinnost testování 

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na jednotných přijímacích zkouškách je: 
– negativní test a 
– žádné příznaky onemocnění COVID-19. 

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID19, který není starší 7 dní. Potvrzení o negativním antigenním testu vydá kmenová ZŠ.

Potvrzení střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nevybírá ani nevytváří jeho kopie; pouze ověří od uchazeče, že jej má, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah. Vlastní potvrzení nechává uchazeči. 

Naopak střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nemá povinnost umožnit testování pro účely účasti na přijímací zkoušce, ale má možnost toto uchazečům nabídnout. Může testování tedy provádět, ale nemusí.

V případě, že se jedná o uchazeče o střední vzdělávání, kteří nejsou žáky základní školy nebo jiné střední školy, mohou tito využít registrovaného odběrového místa a přinést doklad o negativním výsledku testu vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb. Tuto alternativu mohou využít i žáci základních škol nebo středních škol. 

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu. 

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek 

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno: 

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, 

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů, 

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.