Předměty

Předmětové komise

Členové komise
Mgr. Zuzana Šichmanová – předsedkyně předmětové komise
Mgr. Olga Grenarová
Jiří Havelka
Mgr. Petr Melichar
Mgr. Jarmila Lázničková
RNDr. Jan Votruba

VÝUKA MATEMATIKY

Matematika je povinným vyučovacím předmětem ve všech ročnících studia na našem gymnáziu.

V posledních dvou ročnících studia si žák může zvolit Seminář z matematiky, který slouží k intenzivnímu procvičování, ale i k prohlubování učiva matematiky, dále k přípravě na maturitní zkoušku z matematiky (především na její profilovou část – školní ústní zkoušku) a k přípravě na přijímací zkoušky na vysoké školy.

V posledním ročníku studia si žák může zvolit volitelný předmět Matematika 2, který je zaměřen na opakování a systematizaci učiva matematiky a slouží především k přípravě na společnou část maturitní zkoušky (didaktický test).

SOUTĚŽE

V průběhu studia se mohou žáci zúčastnit následujících matematických soutěží:

Nižší gymnázium

Matematická olympiáda (kategorie Z6, Z7, Z8, Z9)

Pythagoriáda (pro primu, sekundu a tercii) 

Matematický a přírodovědný klokan (kategorie Benjamin a Kadet)

Vyšší gymnázium

Matematická olympiáda (kategorie A, B, C) 

Matematický a přírodovědný klokan (kategorie Junior a Student)

UČEBNICE

Nižší gymnázium

soubor učebnic Matematika pro primu, sekundu, tercii a kvartu (nakladatelství Prometheus)

 • Opakování z obecné školy
 • Dělitelnost
 • Kladná a záporná čísla
 • Trojúhelníky a čtyřúhelníky
 • Osová a středová souměrnost
 • Racionální čísla a procenta
 • Hranoly
 • Rovnice a nerovnice
 • Úměrnosti
 • Výrazy 1
 • Výrazy 2
 • Kruhy a válce
 • Geometrické konstrukce
 • Rovnice a jejich soustavy
 • Funkce
 • Podobnost a funkce úhlu
 • Jehlany a kužely


Vyšší gymnázium

soubor učebnic Matematika pro gymnázia (nakladatelství Prometheus):

kvinta, 1. ročník –

 1. I. Bušek, L. Boček, E. Calda: Matematika pro gymnázia – Základní poznatky z matematiky
 2. Boček a kol.: Matematika pro gymnázia – Rovnice a nerovnice

sexta, 2. ročník

 1. Odvárko: Matematika pro gymnázia – Funkce
 2. Odvárko: Matematika pro gymnázia – Goniometrie
 3. Pomykalová: Matematika pro gymnázia – Planimetrie

septima, 3. ročník

 1. Odvárko: Matematika pro gymnázia – Posloupnosti a řady
 2. Pomykalová: Matematika pro gymnázia – Stereometrie
 3. Kočandrle, L. Boček: Matematika pro gymnázia – Analytická geometrie

oktáva, 4. ročník

 1. Calda, V. Dupač: Matematika pro gymnázia – Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika
 2. Kubát, D. Hrubý: Matematika pro gymnázia – Diferenciální a integrální počet
 3. Calda: Matematika pro gymnázia – Komplexní čísla

Doporučené:

pracovní sešity Matematika pro střední školy nakladatelství Didaktis  

učebnice psané žákovským slangem Matika pro spolužáky