O škole

Logo Moravskoslezského kraje
 • Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj (www.msk.cz).
 • Gymnázium je školou s dlouholetou tradicí. Bylo první českou střední školou, která vznikla v Bruntále po osídlení českým obyvatelstvem po ukončení druhé světové války.
 • Za dlouhá léta své existence si gymnázium vydobylo své pevné místo mezi středními školami ve městě i v regionu.
 • Vedle všeobecného studia čtyřletého a osmiletého nabízí i čtyřletý obor se sportovní přípravou.
 • Gymnázium je moderní, dynamicky se rozvíjející školou, která připravuje své žáky převážně pro studium na vysokých školách, kam nastupuje přes devadesát procent absolventů.
 • Gymnázium poskytuje kvalitní vzdělání v humanitních a přírodovědných předmětech.
 • Klade důraz na výuku cizích jazyků, jimiž jsou angličtina, němčina, francouzština, ruština a nově také španělština.
 • Zájemci mohou vycestovat i mimo hranice České republiky, zdokonalit si znalosti cizího jazyka a poznat místní reálie Anglie, Irska, Ruska a německy mluvících zemí.
 • V dnešní moderní době nezůstává pozadu ani výuka v informačních a komunikačních technologiích.
 • Škola se může pyšnit moderními laboratořemi fyziky, chemie a biologie, jejíž technické vybavení žákům poskytuje kvalitní i atraktivní studium přírodovědných předmětů.
 • Pro bruntálskou veřejnost škola již několikátým rokem pořádá podzimní Den vědy.
 • Obor se sportovní přípravou nabízí lyžování, biatlon a basketbal.
 • Pravidelnou součástí výuky se stalo pořádání lyžařských, sportovně turistických kurzů a také regionálních týdnů.
 • Výuka naukových předmětů je doplněna exkurzemi, odbornými přednáškami a semináři.
 • Učitelé jsou motivováni využívat moderní výukové metody a prostředky. Výuka ve škole je plně aprobovaná.
 • Je kladen důraz na spolupráci s rodiči a všemi sociálními partnery školy.
 • Studentům jsou k dispozici výchovný poradce, školní psycholog a metodik prevence.
 • Škola nezapomíná ani na tradiční gymnaziální akce jakými jsou studentská akademie, školní ples nebo poslední zvonění.
 • V nabídce mimoškolních aktivit jsou např. kroužky střelecký, robotiky a volejbalu.
 • Žákům 5. a 9. tříd ZŠ nabízí dvouměsíční přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka a možnost zkusit si přijímací zkoušky nanečisto.
 • Historická budova gymnázia prošla v posledních letech zásadními změnami – výměnou oken, sanací sklepních prostorů a v současné době začínají práce na opravě krovů, střechy a fasády školy.
 • Bližší informace naleznete na www.gymbru.cz a Facebooku @gymbru.