O založení gymnázia v Bruntále začal usilovat velmistr Řádu německých rytířů František Ludvík, falckrabě rýnský, arcibiskup mohučský a biskup vratislavský.

Ten původně zamýšlel pozvat do města kapucíny, ale po zhlédnutí piaristické koleje v Litomyšli se rozhodl pro piaristy -  Řád chudobných řeholních kleriků Matky Boží zbožných škol, lat. Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum. Tento mužský řád byl založen v Římě španělským knězem Josefem  Kalasanským v roce 1597. Papež Pavel V. jej schválil jako kongregaci v roce 1617, v roce 1621 pak jej Řehoř XV. povýšil na řeholní řád.

Velice rychle se rozšířil po celé Evropě a zaměřil se na zřizování a správu škol, výuku, pastoraci, výchovu dětí a misijní činnost.

Zřizovací listina bruntálské piaristické koleje byla sepsána 23. 12. 1730 ve Vratislavi (dnešní Wroclaw) provinciálem piaristického řádu P. Basiliem, poté byla podepsána velmistrem Řádu německých rytířů Františkem Ludvíkem. Císař Karel VI., otec Marie Terezie, ji potvrdil až 14. 6. 1731, kdy již škola fungovala.

Po nové reformě školství z roku 1869 začalo město Bruntál opět usilovat o obnovení gymnázia. Mělo zájem o založení reálného gymnázia, které by vedle všeobecného vzdělání poskytovalo i přípravu ke studiu na vyšších odborných školách. O zřízení tohoto typu školy se v Bruntále zasadil Dr. Franz Kubin, jehož návrh na založení gymnázia schválilo v říjnu 1870 obecní zastupitelstvo. Poté se kladně k tomuto návrhu vyjádřil i zemský hejtman Slezska a 13. 1. 1871 schválil založení gymnázia v Bruntále i samotný císař František Josef I.

Na přelomu 19. a 20. století město Bruntál začíná znovu usilovat o zřízení střední školy ve městě. Nejvíce se ve prospěch této myšlenky angažoval továrník a obecní rada v jedné osobě W. F. Olbrich. První žádost z února roku 1900 o zřízení úplného gymnázia ministerstvo školství odmítlo. Aby obyvatelé Bruntálu dokázali, že chtějí ve městě střední školu, založili v roce 1903 Bruntálské sdružení pro střední školu, které začalo shromažďovat finanční příspěvky na provoz školy.

Již od začátku školního roku 1945/1946 usilovali političtí a školští pracovníci o to, aby město Bruntál mělo vlastní střední školu. 11. září 1945 byla odeslána na Ministerstvo školství a osvěty v Praze žádost města Bruntálu o otevření českého reálného gymnázia. Ministerstvo odpovědělo přípisem z 27. 10. 1945, že pro nedostatek středoškolských profesorů nelze školu zatím otevřít. Když neuspěly ani další intervence u moravskoslezské Zemské školní inspekce v Brně, byla z Bruntálu vypravena přímo do Prahy delegace předních školských pracovníků.